ciasteczka Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Akceptuję
EN    |    PL

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Restauracji A la Francaise 


§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, określa ogólne warunki i sposób realizacji zamówień online oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Restauracji A la Francaise. Sklep internetowy www.alafrancaise.pl, prowadzony jest za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem jest Joanna Piórkowska-Chesnais i Dominique Chesnais prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Bretania Mazury Joanna Piórkowska-Chesnais Dominique Chesnais z siedzibą w Gdańsku (80 – 750), ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii NIP 583-315-88-22, REGON 221853102.
 2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://alafrancaise.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z oferowanych usług oraz realizacji zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach Regulaminu.
 4. Realizacja zamówień online oraz świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych w sklepie internetowym Restauracji A la Francaise, zwanych dalej „Towarami”, skierowana jest do: (i) Konsumentów; (ii) Przedsiębiorców; (iii) osób fizycznych, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta (Kupujący/Nabywca).
 5. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostanie jedno ze zdefiniowanych poniżej pojęć, przyjmuje się, iż nadane zostało im znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:

 1. Sprzedawca - Joanna Piórkowska-Chesnais i Dominique Chesnais prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Bretania Mazury Joanna Piórkowska-Chesnais Dominique Chesnais z siedzibą w Gdańsku (80 – 750), ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii NIP 583-298-14-42, REGON 221853102, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Nabywca/Kupujący - zarejestrowany lub nie zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę Sprzedaży.
 3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Produkty prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument –  Nabywca, będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów Sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.alafrancaise.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z - Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, stanowiące zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami, a także dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień w Sklepie. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz wszelkich danych podanych podczas rejestracji i zmian.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, narzędzie umożliwiające Nabywcy agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w Koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą na zasadach wynikających z Regulaminu za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 17. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344 z późn. zm.).
 20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), wyłącznie w zakresie art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w zakresie wskazanym w ustawie.
 21. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Restauracja A la Francaise, ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, Gdańsku (80 – 750)
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@alafrancaise.pl 
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy biuro@alafrancaise.pl 
 4. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 16:00, pod nr telefonu 58 765 11 12.
   

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową, typu komputer, smartfon, tablet
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączoną obsługa plików cookies.
   

§ 5
Informacje ogólne

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 10. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania do Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania przez Użytkowania ze swojego loginu w tym w szczególności za udostępnianie go osobom trzecim lub niewłaściwe jego zabezpieczenie, chronienie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Kupującego, w wyniku nie zachowania przez Kupującego w tajemnicy loginu i hasła do konta.
 12. Akceptując Regulamin Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
   

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz rzetelne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Podając dane osobowe w Formularzu rejestracji, Nabywca oświadcza że:
  1. informacje podane przez niego podczas rejestracji są rzetelne i zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sklep w celu założenia Konta, zawierania Umów Sprzedaży realizacji Zamówień oraz – w przypadku złożenia stosownego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych od Sprzedawcy,
  3. udostępnia dane osobowe w celu rejestracji i składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży dobrowolnie.
 6. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych Sklepu.
 7. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, poprzez dodanie Produktów do Koszyka.
 2. Kupujący wskazuje, w Koszyku sposoby płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 3. Kupujący może się zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – Kupujący musi wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji Konta.
 6. Kupujący potwierdza zakup poprzez przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdza zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 7. Kupujący wybiera, jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 Regulaminu.
 8. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z oświadczeniami złożonymi przy dokonywaniu zamówienia.
 9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy tj. oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
   

§ 8
Metody dostawy, odbiór oraz zapłata ceny

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Restauracja A la Francaise, ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, Gdańsku (80 – 750).
  2. Produkty wysyłamy za pomocą usług firm kurierskich, koszt wysyłki zostanie każdorazowo określony w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, iż z uwagi na zróżnicowany asortyment oferowany w Sklepie, część Produktów dostępnych jest jedynie wraz z odbiorem osobistym. Stosowne zastrzeżenie w tym przedmiocie znajdziecie Państwo w opisie Produktu.
 3. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Produkty dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 4. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za Zamówienie. Nabywca dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych  uzależniona jest od opcji wybranych  przez Nabywcę.
 5. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru,
  3. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem § 9 ustępu 7 Regulaminu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 6. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Przelew na konto bankowe, karta płatnicza oraz płatności online poprzez operatora Blue Media S.A.
  2. Płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą. 
  3. Dostępne formy płatności. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. Mastercard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
     
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany cen oraz wysokości kosztów dodatkowych, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy, etc. Wraz z pojawieniem się aktualnego cennika Sprzedawcy, wszelkie ceny i opisy Produktów zawarte, w poprzednich cennikach Sprzedawcy tracą ważność.
 9. W związku ze zmianą przepisów art. 106b ustawy o VAT informujemy, że od dnia 1.01.2020 w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzanej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
   

§ 9
Zawieranie umów w Sklepie 

 1. Umowę mogą zawierać osoby zarejestrowane w Sklepie oraz osoby niezarejestrowane.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, w tym nabywania poza rejestracją, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji Zamówienia.
   

§ 10
Dostawy

 1. Każde otrzymane Zamówienie traktowane jest odrębnie, jako samodzielne zlecenie.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Kupującego.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Średni czas dostawy Produktów to 3-5 dni roboczych
 9. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach internetowych Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli dokonania transakcji.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
 11. Termin realizacji dostawy określony jest każdorazowo, w potwierdzeniu Zamówienia.
 12. W przypadku niewypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków lub braku zapłaty zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
 13. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.
 14. Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania Produktów Nabywcy na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionych Produktów.
 15. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkty nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci w ciągu siedmiu dni całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
   

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli Kupujący wymagał takiego potwierdzenia.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia zamówienia.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, chyba że co innego wynika z zawartej Umowy Sprzedaży.
  7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
    

§ 12
Reklamacja i gwarancja

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy Sprzedaży.
 2. Składając reklamację Nabywca zobowiązany jest udowodnić nabycie Produktu (dołączając stosowny dowód zakupu) oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.
 3. Reklamację należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. numer zamówienia,
  2. typ zgłoszenia – żądania;
  3. nazwę, pozycję Produktu, którego dotyczy postępowanie reklamacyjne.
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. imię i nazwisko Nabywcy,
  6. adres email oraz telefon kontaktowy,
  7. adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).
 4. Kupujący, po uprzednim porozumieniu się ze Sprzedawcą (mailowo – zamieszczając słowo REKLAMACJA, w tytule maila), powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Kupującego, w pierwszej kolejności wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu.
 7. W razie nie zajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.
 8. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu przez Kupującego, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
   

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wystąpieniem siły wyższej, przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które Strony nie mają wpływu i których nie mogły przewidzieć, uniemożliwiające Stronom wykonanie obowiązków wynikających z umowy w szczególności: wypadki losowe, wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, strajk, blokady, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych. Dotyczy to także dostawców Towarów bądź podwykonawców. O chwili rozpoczęcia i ustania siły wyższej każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę najpóźniej do 14 dni od momentu jej wystąpienia, za pomocą poczty tradycyjnej, kuriera, lub poczty elektronicznej. W okresie oddziaływania siły wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.
 4. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR. Komisja UE utworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów przez Internet (tzw. „Platformę OS”). Platforma OS służy jako adres kontaktowy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Platformy OS poprzez poniższy link: ec.europa.eu/consumers/odr.
   

§ 13
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Joannę Piórkowską-Chesnais i Dominique Chesnais prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Bretania Mazury Joanna Piórkowska-Chesnais Dominique Chesnais z siedzibą w Gdańsku (80 – 750), ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii NIP 583-298-14-42, REGON 221853102, jako administratora danych osobowych.
 3. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w procesie rejestracji Konta, w procesie korzystania ze Sklepu i realizowania Zamówień, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Nabywcę zakupów w Sklepie.
 4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Nabywcy.
 5. Sprzedawca stosuje założenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy, których szczegółowe postanowienia znajdują się na stronie internetowej www.alafrancaise.pl w zakładce Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych poświęconej bezpieczeństwu danych osobowych i polityce prywatności link: http://alafrancaise.pl
 6. Odbiorcami danych osobowych Kupujących sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  • Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.
    

§ 14
Zgody. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy, o której mowa w § 12 ust. 4 Regulaminu.
   

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. ul. Polna 6, 06-200 Maków Mazowiecki informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Piórkowska-Chesnais i Dominique Chesnais prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Bretania Mazury Joanna Piórkowska-Chesnais Dominique Chesnais z siedzibą w Gdańsku (80 – 750), ul. Spichrzowa nr 24 lok 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii NIP 583-298-14-42, REGON 221853102;
 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.gov.pl;
 3. Dane osobowe wprowadzane przez Kupującego będą przetwarzane w celu świadczenia usług sprzedaży internetowej oraz świadczenia usług związanych z realizacją powyższych zadań drogą elektroniczną na stronie internetowej www.alafrancaise.pl zakresie:
  • procesu rejestracji Konta,
  • realizowania Zamówień,
  • dokonywania zakupów i prowadzenia korespondencji mailowej,
  • dokonywania opłat on-line,
  • udostępniania wyszukiwarek on-line,
  • udostępnianie rejestrów on-line i operacji z nimi związanych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, lit c, lit d, lit e RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa, podmiotom gospodarczym świadczącym na korzyść Sprzedawcy usługi oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi.
 6. Dane osobowe w Sklepie będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów.
 7. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu korzystająca ze strony internetowej www.alafrancaise.pl posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Każdemu Kupującemu przysługuje również prawo do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rezygnacji z funkcji usługowych, których świadczenie nie jest powiązane z zasadami archiwizacji dokumentów.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez Sprzedawcę. Ponadto, w przypadku chęci rozpoczęcia postępowania, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania sprawy przez Sprzedawcę.